• Цена от 163 лв. за лица на възраст до 65 год.
  • 60 000 лв. лимит за заболяване
  • 1 000 лв. за зъболечение
Медицинска застраховка за чужденци в България
Държава
Дата на раждане
Срок на застраховката
Застрахователна сума

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕН 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По-надолу за краткост ще бъдат наричани:

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛ – ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД
2. ЗАСТРАХОВАЩ – юридическо или физическо лице, което сключва застраховката, подписва полицата и се задължава да плати застрахователната премия.
3. ЧУЖДЕНЕЦ – всяко лице, което не е български гражданин, включително и такова, което не е гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.
4. ЗАСТРАХОВАН – чужденец, който пребивава краткосрочно или продължително в Република България или преминава транзитно през нея и ползва застрахователното покритие по сключената застрахователна полица. Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.
5. ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ (БЕНЕФИЦИЕНТ) - друго лице, посочено в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР – договор, по силата на който Застрахователят се задължава срещу платена застрахователна премия да изплати застрахователно обезщетение или сума в случай на настъпване на застрахователно събитие. Той съдържа застрахователна полица, общи и специални условия, евентуални анекси, издадени въз основа на договорени от двете страни изменения по договора, както и евентуални списъци на застрахованите лица.
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА - частта от застрахователния договор, в която са описани специфичните за него данни и условия.
8. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА/ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ – договорената или определена с нормативен акт и посочена в застрахователната полица парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие. По отделните покрития могат да се договарят различни застрахователни суми.
9. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ – сумата, която Застраховащият/Застрахованият заплаща на Застрахователя срещу задълженията на последния по застрахователния договор.
10. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА – срокът, посочен в застрахователната полица, през който Застрахователят покрива поетия риск.
11. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ – събитие, рискът от което е покрит от Застрахователя и при настъпването на което той изплаща застрахователна сума или обезщетение.
12. ЗЛОПОЛУКА – всяко събитие, настъпило в резултат на външна, принудителна, внезапна, непредвидима и против волята на Застрахования причина, която в рамките на една година от датата на събитието предизвика смърт или телесно увреждане на Застрахования. Към злополуките спадат нещастните случаи, произтичащи от движещи се транспортни средства, работа с машини, използване на оръжие и инструменти, или вследствие на взрив, срутване, обгаряне или изгаряне, нараняване, механичен удар, удар от мълния, действие на електрически ток, удавяне, задушаване, измръзване, злоумишлени действия на други лица, нападение на животни, ухапвания от насекоми и влечуги, отравяне с хранителни продукти, неумишлено отравяне с токсични вещества от външен произход, спасяване на човешки живот или имущество.
За злополука се счита също:
• изкълчване, обтягане или скъсване на тъкани, стави, сухожилия и мускули, вследствие на внезапно напрягане на собствени сили,
• телесно увреждане, причинено от задължителна имунизация,
• смърт или трайна неработоспособност, причинени от задължителна имунизация, в случай че е сключено, допълнителното (избираемо) покритие по чл.3. т.2. от настоящите Общи условия.
13. АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ – внезапно, непредвидимо заболяване, с остро начало и прогресивен ход, новопоявило се през срока на застраховката, изискващо спешно изследване и лечение поради болковия си характер и пряко застрашаващо живота на болния.
14. ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ – заболяване на отделен орган или система от органи, започващо остро или с продължителни оплаквания, които се проявяват през различни по продължителност интервали с повтарящи се симптоми за период, по-дълъг от една година.
15. ПРЕДШЕСТВАЩО ЗАБОЛЯВАНЕ – каквото и да е предишно заболяване с проявени симптоми преди първия ден на застраховката и което е било констатирано и/или диагностицирано и/или изследвано и/или което би изисквало хоспитализация и/или амбулаторно лечение и/или медикаментозно лечение.
16. ПРЕДШЕСТВАЩА ЗЛОПОЛУКА – каквато и да е предишна злополука, която е била констатирана и/или диагностицирана и/или изследвана от лекар преди първия ден на застраховката и/или която би изисквала хоспитализация и/или амбулаторно лечение и/или медикаментозно лечение.
17. ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ – трайно и необратимо намалена (в определен процент) или изцяло загубена способност за извършване на всякаква или определена трудова дейност поради нарушена функция на отделен орган или на целия организъм на Застрахования, установена от компетентни медицински органи по нормативноустановен ред и отразена в съответни медицински документи.
18. РЕПАТРИРАНЕ – превозване на Застрахования (медицинско репатриране) или тленните му останки от държавата (мястото) на застрахователното събитие до държавата (мястото) на постоянното му местоживеене.
19. БОЛНИЦА – лицензирано в съответствие с действащото законодателство лечебно заведение за стационарно обслужване (болнична помощ, включваща консултация, изследвания, диагностициране и лечение на пациенти). Не са болница лечебните заведения за извънболнична помощ, специализираните медицински заведения за лечение на хронично и психично болни, както и специализираните заведения за лечение на алкохолизъм и наркомании, както и санаториуми и балнеосанаториуми, профилактични и почивни медицински заведения, заведения за естетични или пластични хирургични интервенции, заведения за нетрадиционна медицина, домове за социални грижи и други подобни.
20. БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ (ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ) – минимум 24-часов престой в лечебно заведение за болнична помощ по лекарско предписание с цел консултиране, изследване, диагностициране, лечение.
21. АСИСТАНС КОМПАНИЯ – компания, която действа от името на Застрахователя в помощ на Застрахования, с цел регистриране на застрахователно събитие, насочване към лечебно заведение, предоставяне на информация и указания, организиране на транспортиране или репатриране, покриване на разходите за неотложна медицинска помощ и др.

ЧЛЕН 2. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

1. По условията на настоящата застраховка Застрахователят предоставя застрахователна защита на чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, в съответствие с чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и действащата Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната („Наредбата”).
2. Застраховат се индивидуално или групово лица, които към момента на сключване на застраховката са в добро здравословно състояние.
3. Застраховката е валидна само на територията на Република България.

ЧЛЕН 3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ
1. Покриват се действителни и необходими медицински разходи за доболнично и/или болнично лечение на спешни състояния, вследствие акутно заболяване или злополука, възникнали в срока на застраховката.
1.1. Медицинските разходи включват разходи за медицински прегледи, лечение или хирургическа интервенция, за употреба на медицински уреди, за рентгенови и лабораторни изследвания, за болничен престой, за лекарствени средства и медицински консумативи по лекарско предписание, за медицинско транспортиране (превозване на Застрахования със специализиран медицински транспорт до най-близката или друга болница или между две болници за оказване на спешна медицинска помощ, включително разходите за придружаващ медицински екип, ако е наложително), други разходи, свързани с лечението и диагностиката. Не се признават за медицински разходи разходите без директно лечебно въздействие като витамини, протеини, хранителни добавки, специализирани храни, ваксини, противозачатъчни средства, помощни средства, протези, коригиращи устройства, средства за рехабилитация и други подобни.
1.2. Медицинските разходи включват и разходи за спешна дентална (стоматологична) помощ при следните случаи:
1.2.1. вследствие на покрита по настоящите условия злополука;
1.2.2. инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;
1.2.3. изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
1.2.4. контролен преглед след услугите по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. от настоящия член;
1.2.5. неотложни състояния след използваните дентални процедури.
1.3. Покриват се и разходи вследствие акутно заболяване или злополука за медицинско репатриране или репатриране на тленни останки при смърт на Застрахования. Необходимостта от медицинско репатриране се определя с писмено становище от медицинското заведение, провело лечението, или от лекуващия лекар. Разходите за медицинско репатриране включват и разходите за придружаващ медицински екип, ако е наложително.
2. Застрахователят предлага и допълнително /избираемо/ покритие „Смърт и/или Трайна неработоспособност вследствие на злополука”.

ЧЛЕН 4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Застрахователят не носи отговорност за следните случаи:
1. участие във военни или въоръжени действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации;
2. терористичен акт или терористично действие;
3. земетресение, екологични катастрофи, атомни или ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение и други подобни събития с масови последици;
4. подготовка или участие в спортни и скоростни състезания с моторни средства, упражняване на опасни спортни занимания като алпинизъм, скално катерене, пещерно дело, безмоторно летене, парашутизъм, делтапланеризъм, полети с балон, подводен спорт, гмуркане, конен спорт, ловен спорт, зимни спортове, водомоторен спорт;
5. плуване, управление и ползване на плавателни съдове, сърф, джет, водно колело, надуваеми съоръжения и други подобни в забранени води и/или обявена забрана за къпане;
6. увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на Застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода;
7. назначение в редовни въоръжени сили;
8. увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, психотропни, упойващи, допингови средства, стимулатори и други подобни или медикаментозна зависимост;
9. сбиване, опит за самоубийство или самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем), извършване на престъпление или друга дейност, забранена със закон;
10. лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболявания на Застрахования (при внезапно възникнала криза вследствие хронично заболяване се покрива оказването само на спешна медицинска помощ за извеждане на Застрахования от критичното състояние);
11. здравни услуги, потребността от които е възникнала вследствие на предшестващи заболявания или злополуки;
12. бременност, раждане, аборт, контрацептивни мерки или стерилизация, както и последиците от тях (Застрахователят възстановява извършените медицински разходи само в случай на преждевременно раждане или аборт, само когато те са пряко следствие от настъпила злополука, покрита по настоящите условия);
13. изследване и/или лечение на безплодие, фертилитет ин витро;
14. HIV инфекции, лечение на СПИН или свързаните с него изследвания и тестове, венерически заболявания и заболявания на репродуктивната система;
15. умствени и нервни разстройства, както и всякакви други душевни или психически състояния или заболявания;
16. лечение и болничен престой на онкологично болни лица;
17. хемодиализа и хемотрансфузия;
18. планови операции, трансплантация на органи, тъкани и клетки;
19. задължителни имунизации;
20. лечение на алкохолизъм и наркомании;
21. слънчево изгаряне, слънчев или топлинен удар, измръзване, освен ако не са пряко следствие от злополука, покрита по настоящите условия;
22. пластични и естетични манипулации, операции и услуги, както и всякакви козметични медицински услуги;
23. прилагане на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
24. неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от Застрахования, както и умишлено самонараняване или увреждане на здравето;
25. профилактични прегледи;
26. участие в медицински научни изследвания или клинични изпитвания на лекарствени продукти;
27. разходи за санитарно-курортно лечение, дори когато това лечение е свързано с покрити по настоящите условия рискове и е предписано от лекуващ лекар;
28. събития преди началото на срока на застраховката, дори когато ползването на медицинска помощ и услуги се налага в рамките на срока на застраховката;
29. лица с трайна загуба на работоспособност над 50%.

ЧЛЕН 5. СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Застраховката се сключва въз основа на предложение (писмено или устно) от Застраховащия/ния.
2. Застраховката се сключва под формата на застрахователна полица, в която се вписват данните на Застраховащия и Застрахования и договорените условия.
3. Полицата може да бъде индивидуална или групова (когато застрахованите лица са повече от едно).
4. Груповите застраховки се сключват задължително с поименен списък на застрахованите лица, който включва индивидуализиращи застрахованите лица данни и става неразделна част от застрахователния договор.
5. Застраховката се сключва за срок не по-малък от 1 (един) ден и не по-дълъг от 1 (една) година.
6. Застрахователният договор на чужденец, който пребивава краткосрочно в Р България или преминава транзитно през нея, не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от 90 дни.
7. Застрахователният договор на чужденец, който пребивава продължително в Р България, не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от една година.
8. Застрахователният договор влиза в сила от часа и датата, посочени като начало в застрахователната полица, при условие че е платена застрахователната премия, и е валиден до часа и датата, посочени за край в полицата.

ЧЛЕН 6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
1. Застрахователната сума се договаря между страните по договора при сключването му в български лева или във валута и се вписва в застрахователната полица.
2. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответното застрахователно покритие, независимо от броя на застрахователните събития през срока на застраховката.
3. В случай на изплащане на обезщетение или възстановяване на суми за медицински разходи лимитът по съответното застрахователно покритие се намалява с изплатената сума.
4. Ако при настъпване на застрахователно събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по чл. 3, т. 1 от настоящите Общи условия, отговорността на Застрахователя е пропорционална на съотношението между договорения в полицата на Интерамерикан България ЗЕАД лимит и общия лимит за съответното покритие по всички сключени застраховки.
5. За покритието „Смърт вследствие на злополука” Застрахователят изплаща размера на застрахователната сума, съгласно условията на сключената в Интерамерикан България ЗЕАД застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки със същото застрахователно покритие.
6. За покритието „Трайна неработоспособност вследствие на злополука” Застрахователят изплаща процент от застрахователната сума, съгласно условията на сключената в Интерамерикан България ЗЕАД застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки със същото застрахователно покритие.

ЧЛЕН 7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
1. Застрахователната премия се определя по действаща към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя.
2. Застрахователната премия се плаща еднократно, освен ако не е договорено друго.
3. Застрахователната премия се плаща в лева.
4. Застрахователната премия се плаща в брой или по банков път.
5. При плащане по банков път за дата на плащане се счита датата на заверяване на сметката на Застрахователя с дължимата сума.

ЧЛЕН 8. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Общите условия на Застрахователя обвързват Застрахования, ако са му били предадени преди сключването на застрахователния договор и той е заявил писмено, че ги приема. Приетите от Застрахования Общи условия са неразделна част от застрахователния договор. При несъответствие между застрахователната полица и общите условия има сила уговореното в полицата.
2. Ако Застраховащият/Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако е знаел за това обстоятелство, Застрахователят може да прекрати договора. Той може да упражни това право в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството. За периода до прекратяването на застрахователния договор Застрахователят има право да получи застрахователна премия, респективно да задържи платената такава.
3. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застраховащият/Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по т. 2., изречение последно от настоящия член
4. Когато в случаите по т. 2 и т. 3 от настоящия член настъпи застрахователно събитие, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащане на застрахователно обезщетение или сума, само ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието. Когато обстоятелството по т. 2 и т. 3 е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, Застрахователят не може да откаже плащане, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
5. Ако Застрахованият е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на Застрахования или на пълномощника му, съответно на третото лице.
6. Ако при сключването на застрахователния договор съществено обстоятелство, което е от значение за риска, не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора.
7. Ако другата страна не приеме предложението по т. 6 от настоящия член в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.
8. При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора съответно по т. 6 или т. 7 от настоящия член, Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно обезщетение или сума, но може да ги намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
9. Ако през периода на действие на договора застрахователният риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да поиска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или прекратяване на договора. Ако страната, която е получила предложение за увеличение/намаление на премията, не го приеме в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява незабавно.

ЧЛЕН 9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

1. Застраховащият/Застрахованият има следните задължения:
1.1. При сключване на Застрахователния договор да обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска.
1.1.1. За съществени по т. 1.1. от настоящия член се смятат всички обстоятелства, за които Застрахователят писмено е поставил въпрос.
1.1.2. Неотговарянето на въпрос, без да има укриване на съществено за риска обстоятелство, не е основание за едностранно прекратяване на Застрахователния договор, за искане за неговото изменение или за отказ за плащане на обезщетение.
1.2. През срока на застраховката да обявява пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят писмено е поставил въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им. При неизпълнение на задължението за обявяване се прилагат съответно т. 2. – т. 8. от чл. 8. от настоящите Общи условия и чл. 188 – чл. 191 от Кодекса за застраховането.
2. Застрахователят има следните задължения:
2.1. Преди сключване на застраховката да предостави на Застраховащия/Застрахования информация в подходяща писмена форма за фирмата (точното наименование) и правноорганизационната му форма; за седалището и адреса на управление на Застрахователя; покритите и изключени рискове; възможностите за изменение на застрахователния договор съобразно общите условия; срока и начините за прекратяване на договора; начина на определяне на премията, срока и начина на плащане на премията и последиците от неплащането й, както и размера на премията, който съответства на основното и допълнителното (избираемо) покритие; предпоставките и срока на плащане на застрахователното обезщетение или сума; процедурите за уреждане на спорове между страните по застрахователния договор, съгласно вътрешните правила на Застрахователя, без да се засяга правото на иск по съдебен ред; приложимия закон към договора, когато страните нямат право на свободен избор на приложимо право, съответно предлагания от Застрахователя приложим закон, когато страните имат право на свободен избор; обща информация относно данъците и таксите във връзка с договора.
2.2. По време на действие на застрахователния договор да предостави на Застраховащия/Застрахования информация за промяна в обстоятелствата по т. 2.1. от настоящия член.
2.3. Когато застрахователният договор се сключва чрез застрахователен брокер или агент, информацията по т. 2.1. от настоящия член се предоставя от тях.
2.4. Преди сключване на застрахователния договор да предостави на Застраховащия/Застрахования общите условия.
2.5. По време на действие на застрахователния договор при изменение или замяната на общите условия с нови да предостави на Застраховащия/Застрахования измененията или новите условия. Последните имат сила за Застраховащия/Застрахования, само ако ги е потвърдил писмено.

ЧЛЕН 10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да докаже наличието на валидна застраховка, настъпването на събитието и обстоятелствата, свързани с него.
2. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, негов представител или представител на лечебното заведение, което оказва помощ, е длъжен в срок до 24 часа най-късно от настъпване на събитието да уведоми Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в полицата телефони, факс, електронен адрес или по друг подходящ начин и да предостави необходимата информация за събитието. Ако към момента на настъпване на застрахователно събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по чл. 3, т. 1 от настоящите Общи условия, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за това, както и да уведоми и другите застрахователи за настъпилото събитие, като им представи всички необходими документи и изпълни всички други задължения с оглед изплащане на застрахователно обезщетение/сума по сключените с тях договори, все едно че не е застрахован при Застрахователя.
3. Застрахованият, сключил медицинска застраховка, има право лично или чрез Застрахователя или Асистанс компанията да ползва договорените застрахователни покрития и да избира свободно лекар, лекар по дентална медицина и лечебно заведение на територията на Р България.
4. За изплащане на застрахователни суми или покриване на медицински разходи Застрахованият или ползващите се лица са длъжни да представят следните документи:
4.1. уведомление за настъпило застрахователно събитие (по образец на Застрахователя); оригинална застрахователна полица;
4.2. протокол (акт) за злополука или друг документ, удостоверяващ събитието;
4.3. медицински документи от лицензирани лечебни заведения (оригинали или копия, заверени от лечебните заведения) като епикризи, протоколи, резултати от назначени изследвания, амбулаторни листове, болнични листове, рентгенови снимки и други, удостоверяващи проведеното лечение и периода на неработоспособност;
4.4. документи, доказващи вида и размера на извършените разходи - фактури с касов бон за извършена медицинска услуга и/или закупени медикаменти заедно с оригинална рецепта и амбулаторен лист; фактури с касов бон за извършено медицинско транспортиране и/или репатриране;
4.5. препис-извлечение от акт за смърт (заверено копие) – при смърт на Застрахования;
4.6. удостоверение за наследници (оригинал или нотариално заверено копие) – при смърт на Застрахования;
4.7. експертно решение на застрахователно-медицинска комисия, ТЕЛК или НЕЛК, определящо процента загубена работоспособност – при трайна неработоспособност;
4.8. писмено уведомление за банковата сметка, по която трябва да бъде преведена застрахователната сума или сумата на възстановените медицински разходи;
4.9. други документи, поискани от Застрахователя, във връзка със застрахователното събитие.
5. Всички необходими документи във връзка със събитието и за доказване на претенцията следва да се представят на Застрахователя в срок до 7 (седем) дни от датата на плащане.

ЧЛЕН 11. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СУМИ

1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да плати Застрахователната сума, част от нея или да възстанови медицински разходи, определени в застрахователния договор.
2. По покритието „Медицински разходи”:
2.1. Застрахователят покрива разходите по т. 1.1. от чл. 3 на настоящите условия;
2.2. вследствие на акутно заболяване с лимит до 50% от лимита, избран за покритието „Медицински разходи”;
2.3. при престой в болница и ползване на болнични услуги Застрахователят покрива разходи за не повече от 20 дни за едно събитие и не повече от 40 дни за всички събития през срока на застраховката;
2.4. разходи за лекарствени средства и медикаменти се възстановяват, при условие че са закупени до 5 (пет) дни от датата на предписването им.
3. По покритието „Репатриране”:
3.1. Застрахователят покрива разходи с лимит до 20% от лимита, избран за покритието „Медицински разходи”.
4. По покритието „Спешна дентална помощ”:
4.1. Застрахователят възстановява разходи с максимален лимит 500 лева за едно събитие и за всички събития през срока на застраховката.
5. Общата сума на всички плащания по т. 2, 3 и 4 от настоящия член през срока на застраховката не може да надвишава избрания лимит за покритието „Медицински разходи”.
6. По покритието „Смърт и/или Трайна работоспособност вследствие на злополука”:
6.1. Застрахователят се задължава да изплати застрахователната сума или процент от нея в случаите, когато смъртта или трайната неработоспособност са натъпили най-късно до една година от датата на Застрахователното събитие и са в причинна връзка с него;
6.2. процентът на трайна неработоспособност се определя от застрахователно-медицинска комисия или ТЕЛК/НЕЛК след окончателно и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три и не по-късно от дванадесет месеца от датата на застрахователното събитие;
6.3. покритието „Смърт вследствие на злополука” не е валидно за лица, ненавършили 14 години или поставени под пълно запрещение, съгласно чл. 230, ал. 3 от Кодекса на застраховане, както и за лица, навършили 70 години.
7. Общата сума на всички плащания по т. 6 от настоящия член през срока на застраховката не може да надвишава избраната застрахователна сума за покритието „Смърт и/или Трайна неработоспособност вследствие на злополука”.
8. Застрахователят заплаща:
8.1. Медицинските разходи за извършените дейности за лечение и болничен престой:
8.1.1 директно или чрез Асистанс компанията на болницата или организациите, извършили транспортирането или репатрирането на Застрахования, по действащите тарифи на изпълнителите на услугите;
8.1.2. на Застрахования, ако е платил цената за извършените медицински услуги на болницата в случаите по т. 3 от член 10 на настоящите Общи условия.
8.2. Застрахователната сума при смърт на Застрахования вследствие на злополука – на ползващите лица.
8.3. Застрахователната сума или част от нея при Трайна неработоспособност на Застрахования вследствие на злополука – на Застрахования.
9. Дължимото застрахователно обезщетение или сума се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият е представил всички необходими документи, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.
10. Застрахователят плаща по банков път дължимите суми в България в лева, а в чужбина във валута, като сумата се преизчислява в съответната валута по централния курс на БНБ в деня на превода.
11. Когато Застрахователят има основание да откаже плащане на застрахователно обезщетение или сума по отправена претенция, той е длъжен в посочения в т. 9 от настоящия член срок да уведоми писмено Застрахования/ползващите лица за мотивите за отказ.

ЧЛЕН 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР И СЪОТВЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ
1. Застрахователният договор се прекратява автоматично:
1.1. с изтичане на срока, за който е сключен;
1.2. при изчерпване на договорената застрахователна сума (лимит на отговорност) за всички застрахователни събития в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения;
1.3. при отпадане на застрахователния интерес, като Застрахователят задържа частта от премията, съответстваща на изтеклия срок на Застрахователния договор до неговото прекратяване.
2. При прекратяване на застрахователния договор по т. 2., т. 3., или т. 9. от член 8 на настоящите Общи условия Застрахователят задържа платената част от премията, респективно има право да иска плащането й за периода до прекратяването на договора.
3. При прекратяване на застрахователния договор по т. 6 и т. 7 от член 8 на настоящите Общи условия Застрахователят възстановява частта от платената премия, съответстваща на неизтеклия срок на Застрахователния договор.
4. Застрахователният договор може да бъде прекратен по искане на Застрахователя, като в този случай Застрахователят възстановява на Застраховащия/Застрахования частта от платената премия, съответстваща на неизтеклия срок на Застрахователния договор.
5. Застрахователният договор може да бъде прекратен по искане на Застраховащия/Застрахования, като:
5.1. При прекратяване на договора преди да е влязъл в сила Застрахователят възстановява на Застраховащия/Застрахования платената застрахователна премия, намалена със сума за административно-стопански разходи съгласно действащите вътрешни правила на Застрахователя.
5.2. Когато договорът е влязъл в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия/Застрахования частта от платената премия, съответстваща на неизтеклия срок на застрахователния договор, намалена със сума за административно-стопански разходи съгласно действащите вътрешни правила на Застрахователя.
5.3. Прекратяване на застрахователния договор по т. 5.2. от настоящия член се допуска, при условие че през използвания срок на застраховката не е настъпило застрахователно събитие със Застрахования, във връзка с което Застрахователят да е плащал или да предстои изплащане на застрахователни обезщетения или суми.
6. Страните по застрахователния договор са длъжни писмено да заявят искането си за прекратяване на Застрахователния договор по т. 4 или т. 5 от настоящия член, като премията за неизтеклия срок на застраховката се изчислява, считано от датата на писменото уведомяване на насрещната страна.

ЧЛЕН 13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ
1. За всеки съдебен иск, който има връзка със застрахователния договор, се договаря, че компетентни са единствено българските съдилища.
2. Правото, което ще се прилага е българското.

ЧЛЕН 14. ДАВНОСТ
Правата на Застрахования и Застрахователя по застрахователния договор се погасяват с изтичането на предвидените в закона давностни срокове.

ЧЛЕН 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Никакви промени на Застрахователния договор не са валидни, ако не са направени в писмен вид и не носят подписа на оторизиран представител на Застрахователя.
2. Всички разходи по сключване на настоящия Застрахователен договор, по изплащане на евентуалното обезщетение и всяка друга тежест, предвидена от действащите български законови разпоредби, са единствено за сметка на Застрахования.
3. Настоящите Общи условия, всички допълнителни споразумения и анекси са неразделна част от Застрахователния договор.
4. Правоотношенията между Застраховащия/Застрахования и Застрахователя се уреждат от настоящите Общи условия на Интерамерикан България ЗЕАД, Кодекса за застраховане, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите норми на българското право.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на Интерамерикан България ЗЕАД на 01.12.2011 г. и влизат в сила на 25.01. 2012 г.