• Цена от 163 лв. за лица на възраст до 65 год.
  • 60 000 лв. лимит за заболяване
  • 1 000 лв. за зъболечение
Медицинска застраховка за чужденци в България
Държава
Дата на раждане
Срок на застраховката
Застрахователна сума

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ


1. Покриват се действителни и необходими медицински разходи за доболнично и/или болнично лечение на спешни състояния, вследствие акутно заболяване или злополука, възникнали в срока на застраховката.
1.1. Медицинските разходи включват разходи за медицински прегледи, лечение или хирургическа интервенция, за употреба на медицински уреди, за рентгенови и лабораторни изследвания, за болничен престой, за лекарствени средства и медицински консумативи по лекарско предписание, за медицинско транспортиране (превозване на Застрахования със специализиран медицински транспорт до най-близката или друга болница или между две болници за оказване на спешна медицинска помощ, включително разходите за придружаващ медицински екип, ако е наложително), други разходи, свързани с лечението и диагностиката. Не се признават за медицински разходи разходите без директно лечебно въздействие като витамини, протеини, хранителни добавки, специализирани храни, ваксини, противозачатъчни средства, помощни средства, протези, коригиращи устройства, средства за рехабилитация и други подобни.
1.2. Медицинските разходи включват и разходи за спешна дентална (стоматологична) помощ при следните случаи:
1.2.1. вследствие на покрита по настоящите условия злополука;
1.2.2. инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;
1.2.3. изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
1.2.4. контролен преглед след услугите по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. от настоящия член;
1.2.5. неотложни състояния след използваните дентални процедури.
1.3. Покриват се и разходи вследствие акутно заболяване или злополука за медицинско репатриране или репатриране на тленни останки при смърт на Застрахования. Необходимостта от медицинско репатриране се определя с писмено становище от медицинското заведение, провело лечението, или от лекуващия лекар. Разходите за медицинско репатриране включват и разходите за придружаващ медицински екип, ако е наложително.
2. Застрахователят предлага и допълнително /избираемо/ покритие „Смърт и/или Трайна неработоспособност вследствие на злополука”.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ


1. По условията на настоящата застраховка Застрахователят предоставя застрахователна защита на чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, в съответствие с чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и действащата Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната („Наредбата”).
2. Застраховат се индивидуално или групово лица, които към момента на сключване на застраховката са в добро здравословно състояние.
3. Застраховката е валидна само на територията на Република България.